Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

Stanovy „ENERKOM Růže, z.s.“

Čl. I.
 Název spolku

​1.1 Název spolku je: ENERKOM Růže, z.s. (dále jen „spolek“ nebo také jen „ENERKOM“). Oficiální podtitul názvu spolku je „Regionální energetická komunita Růže“, oficiální zkratka názvu spolku je „ENERKOM“.

1.2 ENERKOM Růže, z.s. má postavení hlavního spolku. Organizačními jednotkami spolku zpravidla v postavení pobočného spolku jsou Lokální energetické komunity (dále jen „LEK“) ustanovené místními energetickými komunitami na základě územního a technického principu, který v praxi umožní energetické komunitě sdílet vyráběnou energii z obnovitelných zdrojů, přinese jejím členům přínos v podobě využití energetických služeb bez zbytečné administrativní zátěže. V době vzniku ENERKOM je tento princip naplněn zejména v případech napojení na trafostanice provozovatele konkrétní regionální distribuční soustavy.

Čl. II
 Sídlo spolku

2.1 Sídlem spolku je Žižkovo nám.107; 37312 Borovany

Čl. III
Základní ustanovení

3.1 Spolek vzniká dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

3.2 Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

3.3 Spolek představuje společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice RED II“).

Čl. IV
Účel a poslání spolku

4.1 Hlavním posláním spolku je společensky užitečná činnost, konkrétně přispívat ke zlepšování kvality života a životního prostředí a vyváženému rozvoji zejména regionu MAS Sdružení Růže, při respektování zásad komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER, partnerství a spolupráce, a to zejména poskytováním energetických služeb svým členům a vyšší míry účasti svých členů na energetickém trhu.

4.2 Dalším posláním spolku je vytvářet všestrannou péči pro uspokojování potřeb svých členů, zejména v oblasti energetiky a s využitím energetického trhu, hájit a prosazovat jejich zájmy, reprezentovat a zastupovat své členy na mezinárodní, národní i regionální úrovni a dále přinášet enviromentální, hospodářské a sociální přínosy svým členům a předmětné lokalitě.

4.3 Posláním spolku je dále vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti možnost podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. Spolek usiluje o to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést k vyrovnání sociálních rozdílů, posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování celé společnosti při využívání energie.

4.4 Spolek při naplnění svého poslání dbá zejména na:

 • působení jako platforma pro realizaci společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu směrnice RED II a příslušných právních předpisů v oblasti energetiky a to v regionu MAS Sdružení Růže , především na území  ORP Trhové Sviny a s nimi sousedících  ORP.
 • naplňování společného zájmu všech svých členů, kterým je zajištění financování a realizace výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále jen „výrobny“). Seznam výroben, ze kterých budou členové spolku odebírat elektřinu, včetně specifikace, umístění a hodnoty instalovaného výkonu bude veden ENERKOMem.
 • správu kapitálové účasti svých členů v souvislosti s realizací výroben z obnovitelných zdrojů energie a její využití a v souvislosti s dalšími aktivitami spolku;
 • umožnění zapojení těch členů, kteří již v době vzniku jejich členství sami realizují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů;
 • osvětu v oblasti decentralizace energetiky, tak aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů při využívání energie;
 • navrhování a spolupůsobení při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k právní úpravě společenství pro obnovitelné zdroje, lokálních distribučních soustav a dalších oblastí komunitní energetiky.​

4.5 Výrobna bude financována z příspěvků jednotlivých členů, z darů, z bankovního úvěru, který spolek převezme za účelem realizace výrobny, z tržeb za prodej nespotřebované elektřiny členy spolku obchodníkům s elektřinou, z emise investičních certifikátů a dluhopisů.

4.6 V rámci společného účelu má spolek na zřeteli zejména zájmy svých členů na výrobě a spotřebě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Čl. V
Hlavní a vedlejší činnost

5.1 Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k naplnění poslání spolku a k ochraně a uspokojení společných zájmů členů spolku.

5.2 Hlavními činnostmi spolku jsou:

 • vytváření ekonomické základny pro plnění účelu spolku,
 • vzdělávání, osvěta a šíření konceptu komunitní energetiky,
 • odborná konzultační činnost v oblasti komunitní energetiky pro členy i externí subjekty,
 • příprava legislativních návrhů v oblasti komunitní energetiky,
 • zajištění dodávek elektřiny a tepla členům spolku využitím obnovitelných zdrojů energie, podpora elektromobility a akumulace energie, zřizování a provoz dobíjecích stanic pro členy spolku.
 • zajištění přípravy projektů výroben a všech administrativních povolení potřebných pro realizaci výroben (např. licence pro podnikání v energetických odvětvích).
 • vytváření a správa společenství pro obnovitelné zdroje a podpora jejich spolupráce.
 • správa kapitálové účasti členů spolku v souvislosti s realizací výrobny,
 • zajištění samotné realizace (výstavby) výrobny.

​5.3 Vedlejší činností spolku je:

 • poskytování a realizace energetických služeb za účelem podpory hlavní činnosti,
 • poskytování a realizace podpůrných služeb v oblasti energetiky a elektromobility (např. zřizování a zajištění provozu dobíjecích stanic, akumulace energie atd.).​

5.4 Spolek je oprávněn založit k naplňování hlavní nebo vedlejší činnosti spolku pobočný spolek, obchodní společnost nebo družstvo. O založení pobočného spolku, obchodní společnosti nebo družstva rozhoduje Členská schůze.

Čl. VI
Členství

6.1 Členem spolku se může stát jenom ta fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v lokalitě, která splňuje podmínky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RED II), a českých předpisů, které tuto směrnici transponují, zejména energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. 

6.2 Člen spolku se zavazuje hradit roční členský poplatek ve výši schválené členskou schůzí.

6.3 O přijetí za člena rozhoduje Výbor. Členství ve spolku vzniká, pokud žadatel splňuje podmínky členství a jeho písemná nebo elektronická přihláška je schválena Výborem. Formu a náležitosti přihlášky podrobněji upravuje vnitřní předpis spolku.

6.4 Spolek vede neveřejný seznam členů. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů provádí předseda Výboru při vzniku a zániku členství a při zjištění změny zapisovaných údajů, a to do 30 dnů od zjištění rozhodné skutečnosti. Do seznamu členů se u každého člena uvede jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail a, má-li, ID datové schránky v případě fyzické osoby, resp. název, IČO, sídlo, telefonní číslo, e-mail a ID datové schránky v případě právnické osoby.

6.5 Spolek vede seznam výroben, ze kterých budou členové spolku odebírat energie, včetně specifikace, umístění a hodnoty instalovaného výkonu. 

6.6 Člen spolku má právo:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • využívat všech zařízení a majetku spolku za podmínek určených stanovami a případně provozním řádem spolku,
 • právo volit členy Výboru a Kontrolní komise,
 • právo účastnit se Členské schůze a hlasovat o všech otázkách,
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď̌ na své podání v přiměřené době,
 • hlasovat na Členské schůzi o změnách stanov, o nakládání s majetkem spolku a o zrušení spolku a jeho likvidaci nebo o jeho přeměně,
 • právo být volen do Výboru a Kontrolní komise.

 

6.7 Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku, rozhodnutí Členské schůze a Výboru,
 • platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech dle vnitřního předpisu,
 • chránit dobré jméno spolku,
 • dbát práv a oprávněných zájmů spolku a jeho členů,
 • podílet se dle svých možností na činnosti a aktivitách spolku,

Čl.  VII
Členské příspěvky

7.1 Výši členského příspěvku stanovuje členská schůze.

7.2 Členský příspěvek členů je člen povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyrozumění o tom, že byl za člena spolku přijat.

7.3 Členové jsou povinni platit pravidelné členské příspěvky v souladu s interními předpisy a rozhodnutími nejvyššího orgánu spolku.

Čl. VIII

Zánik členství

8.1 Na písemný návrh jakéhokoliv člena spolku může být člen rozhodnutím Výboru vyloučen:

 • nehradí-li po dobu delší než 6 měsíců členské příspěvky, nebo
 • porušil-li závažně nebo opakovaně stanovy,

a bez zbytečného odkladu nesjednal nápravu ani po výzvě spolku. Členství v takovém případě zaniká doručením rozhodnutí Výboru o vyloučení příslušnému členovi. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výboru navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise.

 

8.2 Člen může ze spolku kdykoliv vystoupit písemným oznámením doručeným Výboru. Členství ve spolku zaniká okamžikem doručení tohoto oznámení. Je-li nemovitost tohoto člena propojena přímým vedením s dalšími nemovitostmi, má tento člen povinnost bez zbytečného odkladu od vystoupení na vlastní náklad zajistit technické oddělení od přímého vedení využívaného ostatními členy spolku. Toto bude řešeno na základě dílčích smluvních vztahů a technických podmínek.

8.3 Členství zaniká také zánikem člena - právnické osoby - bez právního nástupce.

8.4 Členství přechází na právní nástupce členů.

Čl. IX
Orgány spolku

9.1 Orgány spolku jsou:

a. Členská schůze

b. Výbor

c. Kontrolní komise

9.2 Orgány spolku musí být vyvážené z hlediska zastoupení zájmových skupin

 1. Podnikatelé, živnostníci, zemědělci a obchodní společnosti (soukromý sektor)
 2. Občané, spolky a neziskové organizace (soukromý sektor)
 3. Obce, svazky obcí, vč. příspěvkových organizací (veřejný sektor)

​9.3 Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje v orgánech spolku více než 49% hlasovacích práv.

 

Čl. X

Členská schůze

10.1 Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku.

10.2 Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jednou ročně. Mimořádné zasedání Členské schůze z podnětu členské základny je Výbor povinen svolat, pokud o její svolání požádá alespoň 1/3 členů, a to vždy s konkrétním návrhem programu jednání. Výbor je povinen zveřejnit termín, místo a navržený program zasedání Členské schůze nejpozději 10 dní před jejím konáním na zvolené internetové adrese a vyrozumět členy o konání Členské schůze na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů, a nemá-li daný člen e-mailovou adresu, pak doporučeným dopisem zapsaným na adresu jeho bydliště, resp. sídla.

10.3 Členská schůze je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. V oprávněných případech může Členská schůze jednat formou elektronické komunikace a rozhodovat formou „per rollam“, s výjimkou rozhodování o změně stanov a zrušení spolku.

10.4 Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má na Členské schůzi jeden hlas.

10.5 Usnesení, která se týkají majetku o hodnotě vyšší než 100 000,- Kč, jsou přijímána dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

10.6 Členská schůze:

a) volí:

 • členy Výboru
 • členy Kontrolní komise

b) schvaluje:

 • změny stanov
 • vnitřní předpisy spolku, které se týkají majetku a hospodaření spolku
 • hlavní zaměření činnosti spolku
 • koncepci činnosti a úkoly pro nastávající období
 • výsledek hospodaření spolku
 • rozpočet spolku a výsledky hospodaření za uplynulé účetní období

c) rozhoduje:

 • o rozšíření lokality, v níž spolek působí
 • o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku.

10.7 Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat (avizoval-li to v pozvánce) tentýž den členskou schůzi na náhradní zasedání. Z provedeného zápisu musí být zřejmé, že se jednalo o náhradní zasedání členské schůze. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního (řádného) zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ale za přítomnosti alespoň jednoho člena z každé zájmové skupiny, přičemž i pro náhradní členskou schůzi platí, že žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49% hlasovacích práv.

 

Čl. XI

Výbor

11.1 Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku.

11.2 Výbor má 5 členů.

11.3 Výbor zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

11.4 Výbor svolává jeho předseda (v nepřítomnosti místopředseda), a to nejméně čtyřikrát ročně.

11.5 K zajištění činnosti spolku Výbor zřizuje kancelář.

11.6 Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen má jeden hlas. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

11.7 Výbor zejména:

 • řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Členské schůze,
 • svolává Členskou schůzi,
 • rozhoduje o přijetí členů spolku a jejich vyloučení,
 • ustanovuje konkrétní odpovědnosti členů Výboru,
 • plní všechny povinnosti statutárního orgánu,
 • může vydat další vnitřní předpisy spolku,
 • rozhoduje o změně sídla.

11.8 Spolek navenek zastupuje předseda Výboru. Předseda je zastupován místopředsedou Výboru. Předseda může delegovat pravomoc na konkrétního člena spolku. Podepisování se děje připojením názvu spolku, jména jednající osoby, její funkce, a jejího vlastnoručního podpisu.

11.9 Funkční období členů Výboru je tříleté.

Čl. XII
Kontrolní komise

12.1 Kontrolní komise je volena Členskou schůzí a má alespoň 3 členy. Jejími členy nemohou být členové Výboru.

12.2 Kontrolní komise kontroluje zejména:

 • dodržování zákona, stanov a vnitřních předpisů spolkem,
 • účelné hospodaření spolku.

12.3 Kontrolní komise předkládá 1x ročně svoji zprávu Členské schůzi.

12.4 Kontrolní komise při jednání rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů Kontrolní komise. K platnému usnesení je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Kontrolní komise. Každý člen Kontrolní komise má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

12.5 Kontrolní komise má pravomoc:

 1. nahlížet do účetních knih a dalších dokladů či dokumentů týkajících se činnosti spolku,
 2. pozastavit účinnost rozhodnutí jiných spolkových orgánů, jestliže jsou v rozporu se zákonem nebo se stanovami,
 3. vyřizovat stížnosti členů, které se týkají její působnosti,
 4. udělit nebo odmítnout udělit souhlas k těm rozhodnutím, k nimž je dle stanov potřeba souhlas Kontrolní komise.

12.6 Kontrolní komise vykonává kontrolu v rozsahu dle zákona a tohoto článku i ve vztahu k pobočným spolkům.

Čl. XIII
Hospodaření a majetek spolku

13.1 Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

13.2 Zdroje majetku jsou zejména:

 • členské příspěvky
 • zisk z prodeje elektřiny
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • výnosy z majetku
 • výnosy z podnikání
 • jiné relevantní příjmy (dobrovolnická činnost, pojistná plnění, dotace, apod.)

13.3 Veškeré prostředky spolku musí být využívány k financování činnosti spolku a nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Výjimkou je řádná mzda či odměna vyplacená na základě platných smluv.

13.4 Za hospodaření spolku odpovídá předseda a členové Výboru.

13.5 Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech Spolku.

 

Čl. XIV
Zrušení spolku

14.1 Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze o zrušení spolku nebo o přeměně spolku. S tímto musí vyslovit souhlas na Členské schůzi alespoň dvě třetiny všech členů, přičemž mezi přítomnými musí být zastoupeni zástupci z každé zájmové skupiny.

14.2 Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy spolku rovným dílem, nerozhodnou-li členové na Členské schůzi dvoutřetinovou většinou všech jejich hlasů jinak.

14.3 V případě zrušení pobočného spolku přechází likvidační zůstatek včetně výroben ve vlastnictví na hlavní spolek. Pokud hlavní spolek nebude mít zájem na provozu některých získaných výroben, může je nabídnout k odkoupení jinému svému pobočnému spolku se sídlem v kraji, v němž se nachází výrobna, nebo jinému subjektu způsobem definovaným v odstavci 14.4 a 14.5.

14.4 V případě zrušení hlavního spolku budou výrobny v jeho vlastnictví nabídnuty k odkoupení níže specifikovaným subjektům s obdobným účelem s podmínkou, že budou tyto výrobny sami nebo prostřednictvím jiné osoby provozovat k veřejně prospěšnému cíli minimálně následujících 5 let nebo do konce jejich životnosti, a to:

 1. spolku, energetickému společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje se sídlem v kraji, v němž se nachází nabízená výrobna,
 2. jakékoli obci v kraji, v němž se nachází nabízená výrobna, nebo
 3. kraji, v němž se nachází nabízená výrobna.

14.5 Pokud se do 60 dnů od oslovení minimálně 5 subjektů z výše uvedeného seznamu nepodaří uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k některé z výroben, lze ji zpeněžit i jiným způsobem.

14.6 S likvidačním zůstatkem naloží likvidátor v souladu se zákonem.

 

Čl. XV
Závěrečná ustanovení

15.1 Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány spolku probíhá především elektronicky, zejména e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů.

15.2 Oznámení o vystoupení ze spolku, oznámení o vzdání se funkce člena orgánu, rozhodnutí Výboru o vyloučení člena ze spolku a rozhodnutí Výboru o odvolání člena orgánu z funkce musí být zaslány doporučeně poštou nebo datovou schránkou. V těchto případech se za den doručení považuje desátý den následující po dni odeslání, je-li doručováno na příslušnou poštovní adresu uvedenou v seznamu členů, pokud k doručení nedojde dříve.

15.3 Všichni členové spolku jsou povinni sdělit Výboru aktuální e-mailovou i poštovní adresu, případně ID datové schránky, a bez zbytečného odkladu Výbor informovat o všech jejich změnách.

15.4 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

15.5 Tyto stanovy jsou uloženy v sídle spolku a na internetové adrese spolku.

 

 

Stanovy byly přijaty Členskou schůzí ve Svatém Jáně dne 13.05.2022.